REISVOORWAARDEN CAMPERS SOUTH AMERICA

 1. Totstandkoming reisovereenkomst
  1.1 De reisovereenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod van Campers South America door de reiziger. Dit kan rechtstreeks mondeling, per inschrijfformulier of per email geschieden. De totstandkoming van de reisovereenkomst is definitief bij ontvangst van de persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats én geboortedatum) door Campers South America . De reiziger is verplicht om persoonlijke omstandigheden die van invloed zijn op de uitvoering van de reis (zoals ziekte, medicijngebruik, handicap) bij boeking kenbaar te maken. De reiziger ontvangt een schriftelijke bevestiging van de reisovereenkomst, tevens faktuur.
  1.2 Een reiziger die namens of ten behoeve van (een) andere reiziger(s) een reisovereenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die daaruit voortvloeien. De andere reiziger(s) zijn(is) ieder voor hun eigen deel aansprakelijk.
  1.3 Het aanbod is vrijblijvend en kan in voorkomende gevallen door Campers South America worden herroepen. Herroeping dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 8 kantooruren na aanvaarding te gebeuren met opgaaf van redenen.
  1.4 De inhoud van het reisaanbod wordt bepaald door de gegevens, zoals deze door Campers South America zijn gepubliceerd. Afwijkingen van het gepubliceerde maken alleen deel uit van de reisovereenkomst, nadat deze schriftelijk door Campers South America  zijn bevestigd.2. Betaling
  2.1 Bij totstandkoming van de reisovereenkomst dient de reiziger een aanbetaling van 30% van de reissom te voldoen. De hoogte van de som is afhankelijk van de reis die is geboekt. Dit bedrag dient binnen zeven dagen na ontvangst van de factuur overgeboekt te worden op rekening van Campers South America . Tegelijkertijd met de aanbetaling dient, voor zover van toepassing, de verschuldigde premie voor de annuleringsverzekering te worden voldaan.
  2.2 Het restant van de reissom dient uiterlijk 6 weken voor de aanvangsdatum van de reis te worden voldaan.
  2.3 Bij boeking van een reis acht weken, of korter, voor vertrek dient de gehele reissom, terstond te worden overgeboekt op de rekening van Campers South America .
  2.4 Niet tijdige betaling kan, na sommatie, leiden tot onmiddellijke opzegging van de reisovereenkomst door Campers South America .
  2.5 Indien de reiziger niet tijdig aan zijn geldelijke verplichtingen heeft voldaan, is hij over de hoofdsom rente verschuldigd ten bedrage van 1% per maand over iedere maand of een gedeelte van een maand der vertraging. Bovendien is hij gehouden tot betaling van de incassokosten ten bedrage van 15% van het gevorderde, met een minimum van 50 euro.

  3. Reissom
  3.1 De gepubliceerde reissommen zijn per persoon en omvatten alleen de diensten en voorzieningen zoals deze in de publicaties van Campers South America zijn omschreven.
  3.2 De hoogte van de reissommen zijn gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, brandstofprijzen, heffingen en belastingen zoals die bekend waren op het moment van het maken van de publicatie.
  3.3 Zolang de volledige reissom nog niet is voldaan, behoudt Campers South America zich het recht voor om bij ingrijpende prijsstijgingen de reissom te verhogen. De reiziger wordt hier zo spoedig mogelijk schriftelijk van op de hoogte gebracht. De reiziger heeft het recht om bij een prijsverhoging van meer dan 10% kosteloos binnen acht dagen na ontvangst van de mededeling, schriftelijk te annuleren.
  4. Reisduur en programma
  4.1 De in de publicaties van Campers South America  vermelde reisduur staat aangegeven in hele dagen, waarbij de dag van vertrek en aankomst als hele dagen wordt geteld.
  4.2 Wijzigingen in de dienstregelingen en vluchtschema’s van vervoerders kunnen van invloed zijn op de reisduur. De reiziger heeft geen recht van restitutie van een deel van de reissom als gevolg van deze wijzigingen. Ook kan de reiziger geen schadevergoeding eisen als gevolg van vertragingen of zogenaamde “verloren dagen”.

  5. Programmawijzigingen begeleide reizen, eventueel gevolgd door opzegging door Campers South America
  5.1 Campers South America  heeft het recht de overeengekomen dienstverlening op één of meer wezenlijke punten te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden. Onder gewichtige omstandigheden worden omstandigheden verstaan, die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Campers South America  aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
  5.2 Onvoorziene lokale omstandigheden en het avontuurlijke karakter van de reizen die Campers South America  aanbiedt, kunnen meebrengen dat voor of tijdens de reis aanpassingen in het reisprogramma moeten worden aangebracht. Dit kan tevens het geval zijn bij overmacht situaties zoals politieke omstandigheden, oorlog, natuurrampen, weersomstandigheden, wegomleidingen, wegversperringen, stakingen etc. De reisbegeleiders zullen ervoor zorgen dat het originele karakter van de reis zoveel mogelijk behouden zal blijven.
  5.3 Indien de wijzigingen voor de aanvang van de reis bekend zijn, zal de reiziger hiervan op de hoogte worden gesteld. Tijdens de reis zal een wijziging in overleg met de groep worden gemaakt.

  6. Annulering door de reiziger
  6.1 Annulering van de reisovereenkomst door de reiziger dient schriftelijk te geschieden. Als annuleringsdatum geldt de ontvangstdatum van de brief. Bij annulering is de reiziger de volgende bedragen verschuldigd en de eventueel al gemaakte kosten door de reisorganisatie:
  a. Tot 56 dagen voor vertrek: 10% van de reissom
  b. Van 56 tot 43 dagen voor vertrek: 30% van de reissom
  c. Van 42 tot 29 dagen voor vertrek: 50% van de reissom
  d. Van 28 tot 15 dagen voor vertrek: 75% van de reissom
  e. Van 14 dagen voor vertrek tot en met de dag van vertrek: 100% van de reissom
  6.2 Bij annulering van vluchten, bus en/of ferry tickets door de reiziger wordt 100% van de kosten in rekening gebracht ongeacht het moment van annulering.

  7. Onvoldoende deelname groepsreizen
  7.1 Indien 16 weken voor aanvang van de reis het aantal aanmeldingen minder is dan het minimale aantal dat vermeld staat in de publicatie, behoudt de reisorganisator zich het recht voor om de reis te annuleren, zonder aansprakelijk gesteld te kunnen worden voor schade van welke aard dan ook. De reiziger zal de reeds betaalde reissom onmiddellijk terugbetaald krijgen.

  8. Reisdocumenten, reisbescheiden en bagage
  8.1 De reiziger dient bij het vertrek in het bezit te zijn van alle vereiste geldige reisbescheiden en reisdocumenten, zoals bijvoorbeeld paspoort, rijbewijs en vliegtickets. Gelet op het grote belang hiervan, dient de reiziger de door Campers South America  verstrekte algemene informatie, bij desbetreffende instellingen en instanties op toepasselijkheid, volledigheid en actualiteit zelf te controleren.
  8.2 Campers South America  is niet aansprakelijk als de reiziger niet aan de reis, of onderdelen daarvan, kan deelnemen als gevolg van tekortkomingen in zijn reisdocumenten.
  8.3 Campers South America  is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of het verloren gaan van bagage, reisbescheiden en reisdocumenten.

  9. Vaccinaties en medicijnen
  9.1 Informatie omtrent visa en vaccinaties wordt door Campers South America  verstrekt, maar dient altijd door de reiziger bij de betreffende instanties en instellingen gecontroleerd te worden. Aan de informatie die door Campers South America  wordt verstrekt kunnen geen rechten ontleend worden.

  10. Verzekeringen
  10.1 De reiziger is verplicht een reisverzekering met inbegrip van een S.O.S. alarmcentrale af te sluiten. Dit is om Campers South America  in staat te stellen alle benodigde en verplichte hulp aan de in nood verkerende reiziger te verlenen.

  11. Aansprakelijkheid
  11.1 Campers South America  is aansprakelijk voor een goede uitvoering van de reis volgens de reisovereenkomst. Bij de beoordeling hiervan dient mede rekening te worden gehouden met het avontuurlijke karakter van de reis, de lokale omstandigheden, gewoonten, gebruiken en beperkingen die de bestemming en de aard van de reis met zich mee kunnen brengen.
  11.2 Campers South America  is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:
  11.2a Tekortkomingen in de uitvoer van de reisovereenkomst op grond van omstandigheden die toe te rekenen zijn aan de reiziger, waaronder inbegrepen schades die het gevolg zijn van de gezondheidsconditie van de reiziger.
  11.2b Invloed en handelen van niet bij de overeenkomst betrokken derden.
  11.2c Omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van Campers South America  en/of krachtens de wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan Campers South America  kunnen worden toegerekend.
  11.2d Overmacht situaties zoals: natuurrampen, oorlogen, politieke onrust, stakingen, wijzigingen vluchtschema’s.
  11.2e Diefstal, verlies, schade aan eigendommen.
  11.2f Ziekte van de reiziger.
  11.2g Fouten en/of wijzigingen gemaakt door luchtvaartmaatschappijen.
  11.3 Campers South America  aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor reis- en/of annuleringskosten verzekeringen dekken.
  11.4 In geval Campers South America  aansprakelijk kan worden gehouden voor derving van reisgenot, of voor schade die de reiziger lijdt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, bedraagt de vergoeding nooit meer dan maximaal één maal de reissom minus de gemaakte kosten.
  11.5 De aansprakelijkheid van Campers South America  voor andere schade dan die veroorzaakt is door dood of letsel van de reiziger is in alle gevallen beperkt tot maximaal één maal de reissom.

  12. Verplichtingen van de reiziger
  12.1 De reiziger is verplicht alle aanwijzingen ter bevordering van een goede reisuitvoering van Campers South America  c.q. de reisbegeleiders op te volgen. De reiziger is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door niet nakoming van deze verplichting.
  12.2 Indien de reiziger zodanige hinder of last veroorzaakt dat daardoor de uitvoering van de reis in sterke mate bemoeilijkt wordt, of hierdoor de deelnemers van de groep of de organisatie in gevaar brengt, kan hij/zij door Campers South America  c.q. de reisbegeleider van verdere deelname van de reis worden uitgesloten. Indien en voor zover de gevolgen van de hinder en last aan de reiziger kunnen worden toegerekend, zullen alle daaruit voortvloeiende kosten voor zijn/haar rekening komen.

  13. Eigen risico van de reiziger
  13.1 De deelnemer aan onze reizen neemt deel aan het verkeer volledig op eigen risico. De deelnemer zal Campers South America  op generlei wijze aansprakelijk stellen voor schade die voortkomt uit ongevallen waarbij de deelnemer eventueel betrokken raakt.
  13.2 De deelnemer aan reizen van Campers South America  verkeert in voldoende fysieke en mentale conditie om de reis te maken en zal de organisatie van deze reis op generlei wijze aansprakelijk stellen voor schade of ongevallen die voortkomt uit onvoldoende fysieke of mentale gezondheid.

  14. Toepasselijkheid voorwaarden derde partijen
  14.1 Op (gedeeltes van) de reis kunnen voorwaarden van derde partijen van toepassing zijn, voor zover uitdrukkelijk vermeld in de reisbeschrijving of offerte. Voor de betreffende reis (of het betreffende gedeelte) komen deze voorwaarden in plaats van de REISVOORWAARDEN CAMPERS SOUTH AMERICA .
  14.2 Bij huur van een vervoermiddel zijn de voorwaarden van de verhuurder van toepassing. De reiziger gaat daarvoor een contract aan met de verhuurder. Op verzoek zullen deze voorwaarden worden verstrekt. Op het vervoer door de luchtvaartmaatschappij zijn hun algemene vervoersvoorwaarden van toepassing zonder dat dit expliciet in de offerte wordt genoemd. Deze voorwaarden zijn bij de desbetreffende maatschappij op te vragen.

  15.Gegevensverwerking en Privacy

  15.1 Teneinde haar diensten te kunnen leveren, worden door Campers South America persoonsgegevens verwerkt. Dit gebeurd, ter uitvoering en in het kader van de overeenkomst met de klant, om betere (online) service te kunnen bieden, voor marketing doeleinden en waar nodig om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
  15.2   Campers South America verwerkt deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze en overeenkomstig de bepalingen van Algemene Verordening Gegevensbescherming en van de lokale uitwerkingen hiervan.
  15.3   Voor meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens door Campers South America , nodigen wij u uit om onze Privacyverklaring te raadplegen.

  16 Klachten
  16.1 Eventuele klachten, die het niveau van enkele op- of aanmerking overschrijden, dienen altijd eerst met de reisbegeleiding ter plekke te worden besproken. Indien er geen of naar inzicht van de reiziger geen bevredigende oplossing wordt gevonden dient de reiziger deze klacht schriftelijk en met redenen omkleed binnen vier weken na afloop van de reis in te dienen bij Campers South America .

  17. Drukfouten
  17.1 Kennelijke fouten en vergissingen in een publicatie binden Campers South America niet.